Framework

CakePHP

CodeIgniter

Django

Laravel

Puby on Rails

Python

Symfony

Zend